Критично во Пелагониската котлина, активирани мерки против поплави

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

По интензивните врнежи од дожд и топењето на снегот, кои предизвикаа зголемување на водостоите нa неколку реки во Република Македонија, критична е состојбата со водостоите на реките во Пелагониската котлина, ова беше отценето на седницата на Управувачкиот комитетет за координација и управување во системот за управување со кризи.

На седницата на Управувачкиот комитет за справување со кризи беше согледана состојбата со водостоите на реките низ целата земја. Членовите на комитетот констатираа дека ситуацијата е најкритична во северозападниот регион на Република Македонија, но и во Пелагониската котлина, како и во градот Скопје.

Според податоците од надлежните институции, значително се зголемени водостоите на реките Вардар, Црна, Треска, Сатеска, Радика, како и на реката Пчиња. Поплавувања се регистрирани во горните текови на Вардар, Црна и реката Треска и нивните помали притоки.

Во Кичево веќе е интервенирано во дел од градот, по течението на реката Зајашка. Поставен е одбранбен насип со вреќи со песок и механизација.

Имајќи ги предвид најавите на Управата за хидрометеоролошки работи за нови врнежи од дожд во следните 24 часа, Управувачкиот комитет за справување со кризи на седница донесе неколку заклучоци, односно мерки за заштита од поплави.

– Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, АД Водостопанство на Република Македонија и Заедницата на единиците на локалната самоуправа, да одржат координативни состаноци со сите надлежни институции под нивна надлежност, со цел правење на детален акциски план со работни активности по институции, согласно расположливите ресурси од институциите, во насока на превентивно делување за спречување на поплавите.

– На овие координативни состаноци да се стави акцент на состојбата со речните канали на територијата на Република Македонија, посебно на подрачјата на погодените општини и доколку е потребно, да се преземат активности за итно чистење на каналите.

– Дирекцијата за заштита и спасување, во соработка со општините од Полошкиот, Пелагонискиот и Скопскиот регион и регионалниот штаб за управување со кризи, веднаш да преземат активности за санација и расчистување на теренот каде е потребно.

– Дирекцијата за заштита и спасување веднаш да ги стави во функција сите водни пумпи со кои располага, со цел нивно користење и справување со настанатата ситуација на територија на општините од Полошкиот, Пелагонискиот и Скопскиот регион.

– Дирекцијата за заштита и спасување, до утре, до Управувачкиот комитет да достави преглед за тоа со колкав број на водни пумпи располага Дирекцијата, каде во моментов се наоѓаат истите, во каква состојба се и колку лица можат да управуваат со нив.

– Дирекцијата за заштита и спасување согласно склучените договори за ангажирање на градежна механизација од приватни фирми, доколку оцени дека е потребно, да ја ангажира оваа механизација, согласно потребите и приоритетите на погодените општини.

– Доколку институциите утврдат дека има потреба за ангажирање на силите на Армијата на Република Македонија, навремено да ги достават неопходните информации до АРМ, а Армијата да биде подготвена да одговори на барањата.

– Општините во Република Македонија, а посебно во Полошкиот, Пелагонискиот и Скопскиот регион веднаш да отпочнат со активностите за проценка на штетите од поплавите, преку формирање на општински комисии за утврдување на настанатата штета, согласно постојните законски прописи.

– АД Водостопанство на Република Македонија, уште вечерва, да подготви и до Управувачкиот комитет да достави план на критични точки и во текот на утрешниот ден да излезат на терен и да ја санираат состојбата.

– Министерството за животна средина и просторно планирање, во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи да одржат координативна средба на која Министерството за животна средина ќе ги презентира плановите за интегрирано управување со речните сливови, согласно Законот за води.

– Заедницата на единиците на локалната самоуправа, заклучоците донесени на оваа седница на Управувачкиот комитет да ги достави до сите општини во Република Македонија, во насока на преземање на неопходни мерки и активности за навремено спречување и превенција на појава од евентуални поплави.

 

Share.