Паралелка на „Кромберг и Шуберт“ во Техничкото училиште во Битола

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Во новата учебна  2019/20 година СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ од Битола дел од дуалниот систем на образование. заедно со германката компанија „Кромберг и Шуберт“ воведуваат дуален систем на образование по германски стандарди и нова наставна паралелка. Ќе биде формирана една пилот паралелка за Техничар за индустриска мехатроника. Учениците ќе добијат сипендија од „Кромберг и Шуберт“, односно за секој ученик ќе биде обезбедено транспорт, топол оброк, паричен надомест и понуда за вработување. Учениците ќе имаат можност да се здобијат со сертификат од Асоцијацијата на германските комори за индустрија и трговија од Берлин .

Освен оваа паралелка во средното техничко училиште „Ѓорѓи Наумов“ во прва година ќе можат да се запишат 365 ученика во 11 паралелки со настава на македонски јазик. Учениците ќе бидат пооделени во две струки:машинска и електротехничка струка. 5 паралелки однсоно 170 ученици ќе можат да се запишат на машинската струка за насоките техничарза комјутерско управување 34 ученици, машинкси техничар/машинско енергетски техничар 34 ученици, машински техничар за моторни возила, 34 ученици за кои што се пиотребни минимум 45 боидови, и по една паралелка со три годишно образование за машинската струка за насоките обработувач на метал заварувач 34 ученици и инсталатер за греење и климатизација /машинист за енергетски постројки 34 ученика за кои што е потребно минимум 30 поени. За електротехничката струка предвидени се 6 паралелки или 195 ученици. Од нив две паралеки односно 102 ученика за насоката електротехничар за комјутерска техника и автоматика, една паралелка за електротехничар за електроника и телекомуникации 34 ученика25 ученика за насоката техничар за индустриска мехатроника и 34 ученици за тригодишната струка електромеханичар за комјутерска техника и технологија .

Share.