Ресен и околината без струја

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Од Центарот за управување со кризи информираат дека повеќе региони во Македонија се без струја, поради дефект на мрежата за напојување.

Охрид – Мешеишта, Климештани, Ботун, Волино, Требеништа, Трпејца, св.Наум, Љубаништа, Мраморец, Издеглавље, Слатино, Сливово, Елшани, Елешец, Лактиње, нас.Лагадин.
Ресен-градско подрачје и околните населени места.
Македонски Брод- Могилец, Модриште, Јасен, Белица, Брезница, Преглово, Грешница, Манастирец, Бенче, Растеж, Близанско, Козица, Требовље.
Кичево – Белица, Другово, Туин, Бериково, Поградиште, Србица, Доленци, Зајац, Горно и Долно Строгомиште, Колари.
Крива Паланка- Гиновcи, Милутинци, Ветуница, Отошница, Вржогрнци, П’клиште, Герман, Нерав, Голема и Мала Црцорија, Дрење, Трново, Луке, Крстовдол, Градец, Огуд, Добровница, Стрниште.
Тетово-Челопек, Милетино, Теново, Волковија, Стенче, Жилче, Ратае, Боговиње, Шемшево, Сиричино.
Прилеп-Волково, Чумово, Штавица.
Гостивар-Маврово, Неготино, Градец, Сенокос, Калишта, Ломница, Равен, Печково, Горно и Долно Јеловце, Беловиште, Стримница, Трново, Србиново.
Струга – Велешта, Октиси, Вевчани, Лабуништа, Боровец, Луково, Горно и Долно Татеши, Мислодежда, Добовјани, Подгорци, Драслаица, Ливада.
Дебар- Селата од Реканскиот крај Центра Жупа.
Велес-Реоноот кон Планинарскиот дом Чеплес, Репетитори Берово- дел од градско подрачје, Аурора, Беровско Езеро, Брана.

Share.