Усвоена програмата за работа на Здружението на пензионери за 2022 година

Извршниот одбор на Здружението на пензионери под претседателство на Даница Петличкова, денес ја усвои програмата за работа на Здружението на пензиниери за следната година, истовремено и програмата за работа на Надзорниот одбор и финансискиот план за 2022 година.

Беа разгледани и други точки на дневен ред со цел пензионерите и наредната година да имаат богата и разновидна програма. Исто така, активностите на Здружението ќе бидат насочени и кон оставрување на потребите на пезнионерите, посебно на оние кои спаѓаат во ранливите категоирии, социјално загрозени, изнемоштени лица, самци со давање на одредена помош и со згрижување во старски домови, купување и доставување на прехрамбени продукти, набавка на лекови, средства за хигиена, а сето тоа во соработка со волонтерите од Општинската организација на Црвениот крст од Битола и локалната самоуправа.

Во наредната година ќе се продолжи со давање на хуманитарна помош и други донации по оцена на Извршниот одбор со донесување на посебни одлуки , како и помош организирана заедно со локалната самоуправа преку програмата за социјална заштита во наредната година и преку граѓанските организации, како што е „Ајде Македонија“ и други.

Здружението на пензионери и во следниот период ќе посредува во набавката на огровно дрво за пензионерите, за повластено патување со градскиот автобуски превоз и ќе се вклопи според можностите во активностите што ќе ги организира Сојузот на Здруженијата на пензионери за музичките и спортските натпревати.

На седницата беше истакнато дека преку Поштата и Халкбанка пензионерите доколку имаат потреба можат пензиите да ги земаат на домашна адреса за што банката им стои на располагање за овие услуги во случај да не можат да ги посетат банките.

Се расправаше и за поддржување на иницијативата за стекнување со простории во месните заедници и други активности предвивени со богатата програма што беше едногласно усвоена од страна на членовите на Извршниот одбор.

Во текот на утрешниот ден седница ќе одржи Собранието на Здружението на пензинери, како и седници со претседателите на месните ограноци и на комисиите

 

Сподели