In Memoriam

0
5441

Роден 1935 година. Прим. Д-р. Ѓорѓи Османли дипломира на медицинскиот факултет во Скопје 1960 година. од 1964 година специјалист педијатар, примариус од 1979 година, советник од 1990 година, а во 1991 година основач на службата за неонатологија.

Со свои реферати учестувувал на разни собири, педијатриски денови и конгреси во Македонија и поранешните југословенски републики.

од 1978 година тој беше редовен член на Друштвото за наука и уметност. Заради неговата вкуна активноист, било во лекарските здруженија било во други општествени активности има добиено многу признанија меѓу кои и наградата на Битола 4-ти ноември во 1995 година.

Од 1991 година беше предавач на Високата медицинска школа во Битола. Од 1994 до 1998 година потпретседател на неонатолошка секција. Автор на првиот учебник по педијатрија на македонски јазик кој во 1995 година го доживеа и петтото издание.