Интервју со директорот на Централниот регистар на Македонија

0
969

Воспоставување и реализација на проектот “Тендерско досие”, преку поврзување на Централниот регистар на РМ и Бирото за јавни набавки, е-залог и е-лизинг, воспоставувањето на двата нови регистри за обезбедување со пренос на сопственост на предмети и пренос на права и регистарот за продажба на подвижни ствари со задржување на правото на сопственост, за работењето на регистарот за годишни сметки,  акциски бришења на субјекти, согласно чл.552 од Законот за трговските друштва, е-аукција, проект “Самовработување” во соработка со UNDP, како и тоа како влијае политичката криза врз бизнисот во земјава и работењето на Централниот регитсар се темите на разговор во денешното интервју за Актуел на Тера со директорот Андреа Поповски.