Маркетинг

За нас
ТЕРА Телевизија е најгледаната ТВ станица во Пелагонискиот регион
Огласувањето на ТВ е најкорисно бидејќи:
ТВ е единствениот медиум кој ја комбинира распространетоста, брзината и емоциите
ТВ може да допре до секоја целна група, како и до најголемиот процент од вкупната популација
ТВ овозможува најбрза дистрибуција на огласите и рекламите и најбрз контакт со потрошувачите
ТВ помага во развојот на свеста и потсетувањето на трговските брендови
ТВ на трговските брендови им овозможува стабилен раст
ТВ им го продолжува животниот век на секој бренд
ТВ го стимулира купувањето, ја зголемува продажбата и го гради имиџот на трговскиот бренд
ТВ им помага на трговските брендови да станат предмет на дискусија
Македонија е рангирана во земји со најголема гледаност и консумација на ТВ
ТВ гледаноста може да се мери
Да се рекламира на ТЕРА е најкорисно затоа што:
ТЕРА телевизија има најквалитетно планирање на огласните блокови
ТЕРА ТВ има најголем удел на гледаноста во нејзиниот prime-time кој е различен од оној на националните мрежи
рекламните блокови се планирани во содржините и како такви се поквалитетни од оние помеѓу две содржини
Огласувањето во блок внатре во содржините, овозможува прикажување на рекламниот спот на одговарачка целна група
додека е расположена и емоционално вклучена додека обрнува внимание на содржината која се прикажува
додека е вклучена во содржината која се прикажува
Рекламите кои се прикажуваат додека гледачите се вклучени во содржината и додека обраќаат внимание на истите, го зголемува нивото на потсетување на рекламата и помага во зголемувањето на продажбата
ТЕРА Телевизија нуди посебни форми на рекламирање
Предност на таквите формати на рекламирање се позицијата и начинот на презентација.
Тие формати спонтано го зголемуваат потсетувањето на производот кој се рекламира
(трговската марка, бренд) посебните формати на огласување можат да допрат до популација која вообичаено
не гледа класични рекламни блоковипосебните формати се дополнување на класичното рекламирање
ТЕРА Телевизија најбрзо ги опфаќа младите, гледачите од женски пол, како и целна група од 18-49 години
кои според маркетинг стратегијата се најважниот сегмент на гледачи за огласувачите
Најдобри емисии
Преглед на најдобри емисии од домашна и странска продукција
Формати на огласување
Позиционирање, екслкузивни позиции
Покровители
Спонзорирање на програма, на програмски најави, прилози, денови, имиња на програма,
како и посебни формати на рекламирање
www.tera.mk
брз, прегледен и финансиски многу поволен начина на рекламирање

Контакти Маркетинг сектор на ТЕРА ТВ
Ул.Јанко Палигора бб.Битола 7000
Македонија
E-mail: marketing@tera.mk , teramarketing@tera.mk 

                                           телефони.  076 443 345, 077 739 330,  +(389)47 258080