Отпис на камати од социјални придонеси до крајот на годината

0
445

Сите работодавачи, самовработени лица, индивидуалени земјоделци, верски службени лица или
државни институци подносители на пресметки на бруто плата можат да поднесат барање за
отпис на камати образец “БОК-ПЗСО/1“ до Управата за јавни приходи, најдоцна до 31 декември
2015 година. Право на отпис на камати има секој обврзник којнајдоцна до 31 декември ќе поднесе барање за отпис на камати по основ на достасани обврски за социјални придонеси:кои настанале во периодот од јануари 2009 година заклучно со декември 2014 година, односно кои
произлегуваат од месечни пресметки на бруто-плата за период најрано од јануари 2009 година, а
најдоцна до декември 2014 година;се утврдени со конечна месечна пресметка на бруто-
плата;не се платени на денот на поднесување на барањето.Барањето “БОК-ПЗСО/1” може да се преземе од веб страницата на УЈП. Поднесете барање за отпис на камати од социјални придонеси,
рокот истекува до крајот на годината