Програма

00:30 7 ТЕРА НАСТАНИ
00:55 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
01:10 СОЛЗИ И СМЕА
01:15 НЕМА ЉУТИШ
01:40 МЕТАЛМАНИЈА
02:05 24 ОТВОРЕНО
03:25 ТЕРА ЗАБАВНИК
03:55 НАША СЦЕНА
04:35 ЗАБОРАВЕНИ
05:10 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
05:20 ВО ФОКУСОТ
06:10 ЕСТРАДА +
06:25 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
06:55 СОЛЗИ И СМЕА
07:00 7 ТЕРА НАСТАНИ
07:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
07:45 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
08:40 ВОЗЕТЕ
09:20 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
09:45 ЕСТРАДА +
10:15 ТЕЛЕ{ОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 НЕМА ЉУТИШ
11:10 ТЕРА МУЗИКА
11:40 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:20 ВО ФОКУСОТ
13:05 ТЕРА ЗАБАВНИК
13:45 ТРИЛИНГ
14:45 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:10 ДРЕВНИ ВОНЗЕМЈАНИ
16:15 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ
16:55 АКТУЕЛ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:40 СОЛЗИ И СМЕА
17:50 СПОРТ РАПОРТ
18:00 ПРИКАЗНИ ОД САМРАКОТ
18:55 ТЕЛЕ{ОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
19:20 ПРАЗНИ МУАБЕТИ
20:00 ОФСАЈД
20:45 СОЛЗИ И СМЕА
20:55 АКТУЕЛ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 СПОРТ РАПОРТ
21:55 СОЛЗИ И СМЕА
22:00 СИБИР
23:00 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИ^НО
23:45 ЕВРОМАКС
00:15 АКТУЕЛ
00:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
01:00 СПОРТ РАПОРТ
01:10 СОЛЗИ И СМЕА
01:15 ПРАЗНИ МУАБЕТИ
01:40 ТЕРА ЗАБАВНИК
02:15 ТРИЛИНГ
03:05 МЕТАЛМАНИЈА
03:35 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА
03:55 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
04:45 ЗАБОРАВЕНИ
05:15 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
05:25 ВО ФОКУСОТ
06:10 ЕСТРАДА +
06:25 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
06:55 СОЛЗИ И СМЕА
07:00 АКТУЕЛ
07:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
07:45 СПОРТ РАПОРТ
08:00 НА{А СЦЕНА
08:45 ЕВРОМАКС
09:25 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
09:50 ЕСТРАДА +
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 ОФСАЈД
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
11:45 СПОРТ РАПОРТ
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:15 НЕМА ЉУТИШ
12:55 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
13:25 ОТВОРЕНО
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:15 ДРЕВНИ ВОНЗЕМЈАНИ
16:00 ТЕРА ЗАБАВНИК
16:35 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
16:55 АКТУЕЛ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:40 СОЛЗИ И СМЕА
17:50 СПОРТ РАПОРТ
18:00 ПРИКАЗНИ ОД САМРАКОТ
18:55 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
19:20 МЕТАЛМАНИЈА
20:00 ПРАЗНИ МУАБЕТИ
20:15 ТЕРА ЗАБАВНИК
20:45 СОЛЗИ И СМЕА
20:55 АКТУЕЛ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 СПОРТ РАПОРТ
21:55 СОЛЗИ И СМЕА
22:00 ИГРАН ФИЛМ
23:40 ВОЗЕТЕ

 

00:15 АКТУЕЛ
00:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
01:00 СПОРТ РАПОРТ
01:10 СОЛЗИ И СМЕА
01:15 ДИРЕКТНО
02:00 СОЛЗИ И СМЕА
02:30 ЕВРОМАКС
03:00 ОТВОРЕНО
04:15 ТЕРА МУЗИКА
04:45 ЗАБОРАВЕНИ
05:15 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
05:30 ВО ФОКУСОТ
06:10 ЕСТРАДА +
06:25 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
06:55 СОЛЗИ И СМЕА
07:00 АКТУЕЛ
07:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
07:45 СПОРТ РАПОРТ
08:00 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
08:45 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
09:20 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
09:50 ЕСТРАДА +
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ
11:10 ТЕРА ЗАБАВНИК
11:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
12:00 СПОРТ РАПОРТ
12:15 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:30 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
12:50 НЕМА ЉУТИШ
13:30 ТЕРА ЗАБАВНИК
14:00 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:10 ДРЕВНИ ВОНЗЕМЈАНИ
16:00 ОФСАЈД
16:55 АКТУЕЛ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:45 СОЛЗИ И СМЕА
17:50 СПОРТ РАПОРТ
18:00 ПРИКАЗНИ ОД САМРАКОТ
18:55 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
19:20 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ
20:00 ТРИЛИНГ
20:45 СОЛЗИ И СМЕА
20:55 АКТУЕЛ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 СПОРТ РАПОРТ
21:55 СОЛЗИ И СМЕА
22:00 СИБИР
23:00 МЕТАЛМАНИЈА
23:35 ВО ФОКУСОТ

00:15 АКТУЕЛ
00:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
01:00 СПОРТ РАПОРТ
01:10 СОЛЗИ И СМЕА
01:15 ОФСАЈД
02:00 МЕТАЛМАНИЈА
02:35 СОЛЗИ И СМЕА
03:00 ТЕРА ЗАБАВНИК
03:30 ПРАЗНИ МУАБЕТИ
04:00 ФОЛК ЕВЕРГРИН
04:45 ЗАБОРАВЕНИ
05:15 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
05:25 ВО ФОКУСОТ
06:10 ЕСТРАДА +
06:25 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
06:55 СОЛЗИ И СМЕА
07:00 АКТУЕЛ
07:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
07:45 СПОРТ РАПОРТ
08:00 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
08:50 ВОЗЕТЕ
09:20 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
09:50 ЕСТРАДА +
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 ТЕРА МУЗИКА
10:55 НЕМА ЉУТИШ
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
11:45 СПОРТ РАПОРТ
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:15 ТЕРА МУЗИКА
12:35 ТЕРА ЗАБАВНИК
13:15 ОФСАЈД
14:05 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:10 ДРЕВНИ ВОНЗЕМЈАНИ
16:00 ТЕРА ЗАБАВНИК
16:30 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
16:55 АКТУЕЛ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:45 СОЛЗИ И СМЕА
17:50 СПОРТ РАПОРТ
18:00 ПРИКАЗНИ ОД САМРАКОТ
18:55 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
19:10 ТЕРА ЗАБАВНИК
20:00 ДИРЕКТНО
20:45 СОЛЗИ И СМЕА
20:55 АКТУЕЛ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 СПОРТ РАПОРТ
21:55 СОЛЗИ И СМЕА
22:00 ИГРАН ФИЛМ
23:40 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
00:15 АКТУЕЛ
00:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
01:00 СПОРТ РАПОРТ
01:10 СОЛЗИ И СМЕА
01:15 ОТВОРЕНО
02:30 ПРАЗНИ МУАБЕТИ
03:00 МЕТАЛМАНИЈА
03:30 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
04:00 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
04:45 ЗАБОРАВЕНИ
05:15 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
05:30 ВО ФОКУСОТ
06:10 ЕСТРАДА +
06:25 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
06:55 СОЛЗИ И СМЕА
07:00 АКТУЕЛ
07:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
07:45 СПОРТ РАПОРТ
08:00 ФОЛК ЕВЕРГРИН
08:50 ЕВРОМАКС
09:20 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
09:50 ЕСТРАДА +
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 ТЕРА ЗАБАВНИК
11:05 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
11:45 СПОРТ РАПОРТ
12:00 ГЛАСОТ НА АМЕИКА
12:15 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
12:40 ТЕРА ЗАБАВНИК
13:15 ВО ФОКУСОТ
14:00 ДИРЕКТНО
14:50 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
15:10 ДРЕВНИ ВОНЗЕМЈАНИ
16:05 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИ^НО
17:55 АКТУЕЛ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:45 СОЛЗИ И СМЕА
17:50 СПОРТ РАПОРТ
18:00 ПРИКАЗНИ ОД САМРАКОТ
18:55 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
19:20 ПРАЗНИ МУАБЕТИ
20:05 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИ^НО
20:45 СОЛЗИ И СМЕА
20:55 АКТУЕЛ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 СПОРТ РАПОРТ
21:55 СОЛЗИ И СМЕА
22:00 СИБИР
23:00 СОЛЗА И СМЕА
23:40 ЕВРОМАКС

 

 

00:15 АКТУЕЛ
00:40 ИГРАН ФИЛМ
02:20 ТЕРА ЗАБАВНИК
02:50 СОЛЗА И СМЕА
03:20 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
04:10 ЗАБОРАВЕНИ
04:45 ОФСАЈД
05:30 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ
06:00 ПАТУВАЧКИОТ ДНЕВНИК НА НЕДА
06:30 ФОЛК ХИТ МИКС
07:00 АКТУЕЛ
07:30 НАША СЦЕНА
08:00 АГРОИНФО
08:30 ВОЗЕТЕ
09:00 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
09:25 ВО ФОКУСОТ
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:40 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
11:25 НЕМА ЉУТИШ
11:55 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
12:30 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
12:55 ОФСАЈД
13:35 ЕВРОМАКС
14:05 ОТВОРЕНО
15:30 РИТАМ НА ГРАДОТ РЕТРО
16:00 ТЕРА ЗАБАВНИК
16:55 7 ТЕРА НАСТАНИ
17:25 СОЛЗИ И СМЕА
17:55 ВОЗЕТЕ
18:30 ВО ФОКУСОТ
19:20 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
19:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
20:15 МЕТАЛМАНИЈА
20:55 7 ТЕРА НАСТАНИ
21:30 ПРАЗНИ МУАБЕТИ
22:15 ИГРАН ФИЛМ

 

00:25 7 ТЕРА НАСТАНИ
00:50 ИГРАН ФИЛМ
02:25 ТЕРА ЗАБАВНИК
02:55 МЕТАЛМАНИЈА
03:30 ПРАЗНИ МУАБЕТИ
04:00 НАША СЦЕНА
04:50 ЗАБОРАВЕНИ
05:25 ДИРЕКТНО
06:00 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ
06:30 НЕМА ЉУТИШ
07:00 7 ТЕРА НАСТАНИ
07:30 ФОЛК ЕВЕРГРИН
08:00 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
09:00 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
09:40 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 ВО ФОКУСОТ
11:25 ТЕРА МУЗИКА
11:50 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
12:40 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
13:00 СПОРТСКИ ЛЕГЕНДИ
13:30 ВОЗЕТЕ
14:00 ТЕРА МУЗИКА
14:40 ДИРЕКТНО
15:25 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
16:00 ОФСАЈД
16:55 7 ТЕРА НАСТАНИ
17:30 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
17:40 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
18:20 ТЕРА ЗАБАВНИК
18:55 ПРАЗНИ МУАБЕТИ
19:30 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
19:50 ЕВРОМАКС
20:20 НЕМА QУТИ{
20:55 7 ТЕРА НАСТАНИ
21:25 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
21:40 СОЛЗИ И СМЕА
22:10 МЕТАЛМАНИЈА
22:40 ИГРАН ФИЛМ