Програма

0:30 7 ТЕРА НАСТАНИ
0:55 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:10 СОЛЗИ И СМЕА
1:15 НЕМА ЉУТИШ
1:40 ЗАБОРАВЕНИ
2:05 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
3:05 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
3:25 ТЕРА ЗАБАВНИК
3:55 НАША СЦЕНА
4:35 ТЕРА ЗАБАВНИК
5:10 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
5:20 СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ
6:10 ЕСТРАДА +
6:25 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
6:55 СОЛЗИ И СМЕА
7:00 7 ТЕРА НАСТАНИ
7:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
7:45 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
8:40 ВО ДОБРА ФОРМА
9:20 ГОТВИМЕ СО МАЈА
9:45 ЕСТРАДА +
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
11:10 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
11:40 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
12:00 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
12:20 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:30 1001 ОБРОК
13:35 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ
14:30 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
14:40 ДВА ПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
15:35 ГОТВИМЕ СО МАЈА
16:05 ЕВРОМАКС
16:15 ОФСАЈД
16:40 СПОРТ РАПОРТ
16:55 АКТУЕЛ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:40 СОЛЗИ И СМЕА
17:50 АДМИРАЛ
18:50 ТАЈНИТЕ НА МЛАДИТЕ БЛАГОРОДНИЧКИ
20:00 ОФСАЈД
20:40 СПОРТ РАПОРТ
20:55 АКТУЕЛ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
21:55 СОЛЗИ И СМЕА
22:00 ИГРАН ФИЛМ
23:40 ОФСАЈД

0:15 АКТУЕЛ
0:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:00 СПОРТ РАПОРТ
1:10 СОЛЗИ И СМЕА
1:15 НЕПОТРЕБНА ЕМИСИЈА
1:40 ТЕРА ЗАБАВНИК
2:15 ЗАБОРАВЕНИ
3:05 1001 ОБРОК
3:35 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
3:55 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
4:45 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
5:15 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
5:25 СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ
6:10 ЕСТРАДА +
6:25 ТЕРА ЗАБАВНИК
6:55 СОЛЗИ И СМЕА
7:00 АКТУЕЛ
7:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
7:45 СПОРТ РАПОРТ
8:00 НА{А СЦЕНА
8:45 ЕВРОМАКС
9:25 ГОТВИМЕ СО МАЈА
9:50 ЕСТРАДА +
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:40 ОФСАЈД
11:15 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
11:45 СПОРТ РАПОРТ
12:00 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
12:20 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:30 ФОЛК ЕВЕРГРИН
13:30 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ
14:30 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
15:00 НЕМА ЉУТИШ
15:30 ГОТВИМЕ СО МАЈА
16:15 ТЕРА ЗАБАВНИК
16:40 СПОРТ РАПОРТ
16:55 АКТУЕЛ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:40 СОЛЗИ И СМЕА
17:50 АДМИРАЛ
18:50 ТАЈНИТЕ НА МЛАДИТЕ БЛАГОРОДНИЧКИ
19:50 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
20:15 ТЕРА ЗАБАВНИК
20:45 СОЛЗИ И СМЕА
20:55 АКТУЕЛ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
22:00 СОЛЗИ И СМЕА
22:05 ИГРАН ФИЛМ
23:40 ТЕРА ЗАБАВНИК


 

0:15 АКТУЕЛ
0:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:00 СПОРТ РАПОРТ
1:10 СОЛЗИ И СМЕА
1:15 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
2:00 СОЛЗИ И СМЕА
2:30 ЕВРОМАКС
3:00 ЗАБОРАВЕНИ
3:30 ТЕРА ЗАБАВНИК
4:00 1001 ОБРОК
4:45 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
5:00 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
5:30 СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ
6:10 ЕСТРАДА +
6:25 ТЕРА ЗАБАВНИК
6:55 СОЛЗИ И СМЕА
7:00 АКТУЕЛ
7:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
7:45 СПОРТ РАПОРТ
8:00 ФОЛК ЕВЕРГРИН
8:50 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
9:30 ГОТВИМЕ СО МАЈА
10:00 ЕСТРАДА +
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
11:05 НЕМА ЉУТИШ
11:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
12:00 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
12:15 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:40 ДВА ПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
13:30 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ
14:30 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
15:00 ВО ДОБРА ФОРМА
15:30 ГОТВИМЕ СО МАЈА
16:00 ТЕРА ОКО
16:15 ОФСАЈД
16:40 СПОРТ РАПОРТ
16:55 АКТУЕЛ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:45 СОЛЗИ И СМЕА
17:50 АДМИРАЛ
18:50 ТАЈНИТЕ НА МЛАДИТЕ БЛАГОРОДНИЧКИ
19:50 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
20:00 1001 ОБРОК
20:40 СПОРТ РАПОРТ
20:55 АКТУЕЛ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
22:00 СОЛЗИ И СМЕА
22:05 ИГРАН ФИЛМ
23:35 ВО ФОКУСОТ

0:15 АКТУЕЛ
0:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:00 СПОРТ РАПОРТ
1:10 СОЛЗИ И СМЕА
1:15 ОФСАЈД
2:00 ЗАБОРАВЕНИ
2:35 СОЛЗИ И СМЕА
3:00 ТЕРА ЗАБАВНИК
3:30 ПРАЗНИ МУАБЕТИ
4:00 ФОЛК ЕВЕРГРИН
4:45 ТЕРА ЗАБАВНИК
4:55 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
5:30 СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ
6:10 ЕСТРАДА +
6:25 ТЕРА ЗАБАВНИК
6:55 СОЛЗИ И СМЕА
7:00 АКТУЕЛ
7:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
7:45 СПОРТ РАПОРТ
8:00 НАЈДОБРИОТ ОД ЛИСТАТА
8:50 ВО ДОБРА ФОРМА
9:30 ГОТВИМЕ СО МАЈА
9:50 ЕСТРАДА +
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
11:00 ВИРТУЕЛЕН СВЕТ
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
11:45 СПОРТ РАПОРТ
12:00 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
12:15 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:35 НАША СЦЕНА
13:30 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ
14:20 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
14:30 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
15:00 ЕВРОМАКС
15:30 ГОТВИМЕ СО МАЈА
16:10 ТЕРА ЗАБАВНИК
16:40 СПОРТ РАПОРТ
16:55 АКТУЕЛ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:45 СОЛЗИ И СМЕА
17:50 АДМИРАЛ
18:50 ТАЈНИТЕ НА МЛАДИТЕ БЛАГОРОДНИЧКИ
19:50 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
20:00 ТЕРА ЗАБАВНИК
20:30 СОЛЗА И СМЕА
20:40 СПОРТ РАПОРТ
20:55 АКТУЕЛ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
22:00 СОЛЗИ И СМЕА
22:05 ИГРАН ФИЛМ
23:40 ТЕРА ЗАБАВНИК
0:15 АКТУЕЛ
0:45 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
1:00 СПОРТ РАПОРТ
1:10 СОЛЗИ И СМЕА
1:15 НАША СЦЕНА
2:00 НЕМА ЉУТИШ
2:30 ПРАЗНИ МУАБЕТИ
3:00 ЗАБОРАВЕНИ
3:30 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
4:00 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
4:45 ТЕРА МУЗИКА
5:00 МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
5:30 СЕМЕЈНИ ВРЕДНОСТИ
6:10 ЕСТРАДА +
6:25 ТЕРА ЗАБАВНИК
6:55 СОЛЗИ И СМЕА
7:00 АКТУЕЛ
7:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
7:45 СПОРТ РАПОРТ
8:00 ФОЛК ЕВЕРГРИН
8:50 ЕВРОМАКС
9:30 ГОТВИМЕ СО МАЈА
10:00 ЕСТРАДА +
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 ТЕРА ЗАБАВНИК
11:05 ОФСАЈД
11:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
11:45 СПОРТ РАПОРТ
12:00 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
12:15 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
12:30 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
13:30 СЕМЕЈСТВОТО РЕЈ
14:30 ГЛАСОТ НА АМЕРИКА
15:00 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
15:30 ГОТВИМЕ СО МАЈА
16:05 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
16:40 СПОРТ РАПОРТ
17:55 АКТУЕЛ
17:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
17:45 СОЛЗИ И СМЕА
17:50 АДМИРАЛ
18:50 ТАЈНИТЕ НА МЛАДИТЕ БЛАГОРОДНИЧКИ
20:05 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
20:45 СПОРТ РАПОРТ
20:55 АКТУЕЛ
21:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ
21:45 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
22:00 СОЛЗИ И СМЕА
22:05 ИГРАН ФИЛМ
23:40 ДВА ПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО

 

0:15 АКТУЕЛ
0:40 ИГРАН ФИЛМ
2:20 ТЕРА ЗАБАВНИК
2:50 СОЛЗА И СМЕА
3:20 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
4:10 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
4:30 МЕТАЛМАНИЈА
4:50 ОФСАЈД
5:30 ДВА ПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
6:30 ФОЛК ЕВЕРГРИН
7:00 АКТУЕЛ
7:30 НАША СЦЕНА
8:30 ВО ДОБРА ФОРМА
9:00 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
9:25 ЗАБОРАВЕНИ
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:40 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
11:25 НЕМА ЉУТИШ
12:00 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
12:15 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
12:55 ОФСАЈД
13:35 ЕВРОМАКС
14:05 ТЕРА МУЗИКА
15:15 ВО ДОБРА ФОРМА
15:45 РИТАМ НА ГРАДОТ РЕТРО
16:00 ФОЛК ЕВЕРГРИН
16:55 7 ТЕРА НАСТАНИ
17:25 СОЛЗИ И СМЕА
18:00 1001 ОБРОК
18:45 ВО ФОКУСОТ
19:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
20:15 ТЕРА ЗАБАВНИК
20:55 7 ТЕРА НАСТАНИ
21:45 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
22:00 ИГРАН ФИЛМ

 

0:15 7 ТЕРА НАСТАНИ
0:45 ИГРАН ФИЛМ
2:15 ТЕРА ЗАБАВНИК
2:45 МЕТАЛМАНИЈА
3:15 ПРАЗНИ МУАБЕТИ
3:45 НАША СЦЕНА
4:30 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
4:40 ЕВРОМАКС
5:25 ТЕРА МУЗИКА
6:00 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
6:30 НЕМА ЉУТИШ
7:00 7 ТЕРА НАСТАНИ
7:30 ФОЛК ЕВЕРГРИН
8:20 ЗАБОРАВЕНИ
9:00 НАЈДОБРИОТ НА ЛИСТАТА
9:40 УТРЕ ЗА ДЕНЕС
10:15 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
10:35 ВО ФОКУСОТ
11:25 ТЕРА МУЗИКА
11:50 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
12:00 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
12:45 ТЕРА МУЗИКА
13:30 ВО ДОБРА ФОРМА
14:00 1001 ОБРОК
14:40 ФОЛК ЕВЕРГРИН
15:35 ДВАПАТИ ИСТО НО СЕПАК РАЗЛИЧНО
16:15 ОФСАЈД
16:55 7 ТЕРА НАСТАНИ
17:30 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
17:40 РИТАМОТ НА ГРАДОТ РЕТРО
18:30 ТЕРА ЗАБАВНИК
18:55 ТЕРА МУЗИКА
19:50 ЕВРОМАКС
20:15 НЕМА ЉУТИШ
20:55 7 ТЕРА НАСТАНИ
21:25 РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА
21:40 СОЛЗА И СМЕА
21:45 ТЕЛЕШОПИНГ ПРОЗОРЕЦ
22:05:00 ИГРАН ФИЛМ
23:40 МЕТАЛМАНИЈА