Путин предупредува на конфликт

0
454
YAROSLAVL, RUSSIA - SEPTEMBER 1, 2017: Russia's President Vladimir Putin gestures at an open class as part of the Proyektoriya career guidance forum for young people, at the Arena 2000 sports and leisure centre. Mikhail Metzel/TASS Ðîññèÿ. ßðîñëàâëü. 1 ñåíòÿáðÿ 2017. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ íà îòêðûòîì óðîêå "Ðîññèÿ, óñòðåìëåííàÿ â áóäóùåå" â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà ïðîôåññèîíàëüíîé íàâèãàöèè "Ïðîåêòîðèÿ" íà òåððèòîðèè êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà "Àðåíà 2000". Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

Рускиот претседател Владимир Путин денеска упати предупредување дека Корејскиот полуостров е на прагот на голем конфликт поради тензичниот спор меѓу САД и Северна Кореја, откако Пјонгјанг лансираше ракета над Јапонија, минатата недела.

Во текст објавен на веб страната на Кремљ, Путин повика на преговори посочувајќи дека кризата може да се реши само преку директен дијалог меѓу сите засегани страни, без предуслови. Провокации, притисок и воинствена, офанзивна реторика е пат кој не води никаде, е наведено во текстот.