Сензуалност и убавина во фотографиите на Еди Станковски

0
462

Из­лож­ба­та La femme obscure е симбиоза на му­зич­ка из­вед­ба на Аутмајнд и на фо­то­гра­фиите на Еди Станковски во ед­на кон­цеп­ту­ал­на ком­по­зи­ци­ја. Тој спој до­не­се ед­но це­лос­но ви­зу­ел­но и му­зич­ко до­жи­ву­ва­ње за по­се­ти­те­ли­те во кафе бар Порта Џез и ја пре­не­се умет­но­ста од сте­рил­но­ста на бе­ли­те ѕи­до­ви во ди­на­мич­на игра на бои, об­ли­ци и на зву­ци.
Во цен­та­рот на из­лож­ба­та е же­на­та, неј­зи­на­та уба­ви­на, сен­зу­ал­ност, истрај­ност и енер­ги­ја.
Во иднина Станковски има желба да направи серија на фотографии низ Македонија, инспириран од убавините на оваа земја.