Темата за бегалците и во битолскиот Совет

0
626

Денеска пред битолските советници две точки за расправа.Одлука за утврдување и обележување места за истакнување изборни плакати за избор на членови на советот и градоначалник на Општина Битола и одлука за начинот на користење на просториите во домовите на урбаните и месните заедници, за организирање предизборни собири од страна на организаторот на изборната кампања од подрачјето на Општината Битола. Но наместо да расправаат за овие почнаа расправа за стратегијата за бегалци и странци на Министерството за ТРуд и Социјална политика.