Зелените работни места барани на Запад, но не и кај нас

0
664

По дефиниција, зелените работни места претставуваат сите професионални активности кои допринесуваат за заштита на животната средина и допринесуваат во борбата против климатските промени.Според познавачите на приликите има многу сектори каде може да се имплементираат овие зелени работни местапосебно во делот на енергетиката, градежништвото и земјоделството.
blagoj

Блајога Стевановски од Техничкиот факултет во Битола вели дека во Битола според она што се нуди најмногу може да бидат застапени во земјоделието односно истото да се преориентира кон органско производство.

Од еконосмки аспект пак токму овие зелени работни места кои во последно стануваат тренд ретки се кај нас но Запад многу се интересира за нив.

Пеце Недановски вели дека се парадоксални овие рабони места за кои голем интерес има Германија од градежниот сектор кои се работници кои не се висококвалификувани но имаат специфични знаења.

Прашавме зошто не се посакувани кај нас овие работни места
pece

Пеце Недановски вели дека се контрадикторни овие работни места посебно кога неколку градови имаат проблем со кавлитетот на воздухот, работниците кои монтираат филтри на големите индустрии се зелени работни места.

Анализи за зелените работни места најмногу направил НВО секторот, но и општина Битола има донесено стратегија за локален економски развој. Како да допринесеме за заштита на животната средина преку отварање на зелени работни места.

РЕК Битола не е зелено претпријатие и неможе да биде заради процесот на призводство на електрична енергија преку согорување на фосилни горива.

Имено анализите покажале дека приватниот сектор е секогаш отворен за доходовен бизнис во случајов и за зелени работни места кои значат стабилен економски импут.